LUCA PACIOLI
KIVÁLÓSÁGI DÍJ

Pályázati kiírás

Luca Pacioli Kiválósági Díj

A Luca Pacioli Egyesület minden évben meghirdeti a Luca Pacioli Kiválósági Díj pályázatot, amelynek célja azon – felsőoktatási intézménybe felvételiző – hazai és külhoni diákok anyagi és szakmai támogatása, akik tehetségesek és elhivatottak felsőfokú szakmai tanulmányaik elkezdése iránt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetemi felvételi eljárások során a Budapesti Corvinus Egyetemen a díj elnyeréséért 2024-től 40 pluszpont is jár!

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be azon személy, akire az alábbi feltételek együttesen érvényesek.

• Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik vagy a tárgyévben sikeres érettségi vizsgát tesz.

• Tárgyévben az általános felvételi eljárás keretében beadta jelentkezését valamely hazai vagy külhoni felsőoktatási intézmény gazdaságtudományi vagy jogász képzésére.

• Hátrányos szociális helyzetben él, amelyet a meghatározott adatokkal támaszt alá.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázó a pályázati felhívás közzétételét követően a kivalosagidij.pacioli.hu weboldalon adhatja be pályázatát a weboldalra történő regisztráció után.

A pályázat során az alábbi adatok megadása szükséges.

A) Alapadatok.

• Teljes név.

• Osztály.

• Születési hely, idő.

• Anyja neve.

• Állandó lakóhely, levelezési cím (amennyiben eltérő).

• Állampolgárság.

• Középiskola neve.

• 1. helyen megjelölt felsőoktatási intézmény, képzés.

• 2. helyen megjelölt felsőoktatási intézmény, képzés.

• 3. helyen megjelölt felsőoktatási intézmény, képzés.

B) Szociális körülményekre vonatkozó adatok.

• Nyugdíjas/rokkantnyugdíjas eltartók száma.

• Fogyatékossággal élő családtagok száma.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó árva/félárva.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázót egyedül neveli eltartója.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó fogyatékossággal élő személy.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű.

• A pályázó állandó lakóhelyének típusa.

• A pályázóval egy háztartásban élő személyek neve, születési ideje, foglalkoztatásra vonatkozó státusza, a pályázóval való rokoni kapcsolat

megnevezése.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó vagy családtagja családi pótlékot kap.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó eltartói egyéb állami juttatásban (például nyugdíj, csecsemőgondozási díj (csed),

gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet)) részesülnek.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó eltartói egyéb forrásból - ingatlan bérbeadásból, pénzügyi instrumentumokkal való kereskedelemből,

osztalék kifizetésből - származó jövedelemmel rendelkeznek.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázónak vagy családtagjának van tartós betegsége, a beteg nevének és a betegség BNO kódjának

feltüntetésével.

C) Tanulmányi eredményekre vonatkozó adatok.
A legutolsó 3 lezárt tanév év végén szerzett érdemjegyei az alábbi tantárgyakból.

• Matematika.

• Magyar nyelv és irodalom.

• Történelem.

• Idegen nyelv.

• Gazdasági szakmai tantárgyak.


D) Luca Pacioli Középiskolás Versenyen való részvétel, helyezés elérése.
A pályázónak a pályázati felületen nyilatkoznia kell a versenyen történő részvétel tényéről, illetve a részvétel évéről/éveiről. A pontok a Luca Pacioli Egyesület belső nyilvántartásai alapján kerülnek számításra.

E) Tanulmányokon túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenységre vonatkozó adatok.
Amennyiben a pályázó középiskolai tanulmányai során egyéb szakmai és/vagy sporttevékenységet végzett, az alábbi tevékenységekről szükséges nyilatkoznia. Tanulmányi verseny esetén csak a 9. évfolyamos vagy annál későbbi eredményeket fogadunk el.

• Megszerzett nyelvvizsga a nyelv, típus és fokozat megnevezésével.

• Tanulmányi versenyen – a Luca Pacioli Középiskolás Versenyen kívül – való részvétel a verseny szintjének és a helyezésnek a megnevezésével.

• Sporttevékenység a sportág és az elért eredmény megnevezésével.

F) Hitelességet igazoló és egyéb nyilatkozatok.
A pályázati űrlapon a pályázónak az alábbi nyilatkozatokat szükséges megtenni.

• Elolvasta és tudomásul vette a pályázati feltételeket.

• A pályázat hiánytalan leadása saját felelőssége.

• Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megadott adatok és mellékletek tartalma hiteles és a valóságnak megfelel.

• Tudomásul veszi, hogy csalás gyanúja esetén az Egyesület bármikor fordulhat a megfelelő hatóságokhoz.

• Tudomásul veszi, hogy a Bíráló Bizottság ellenőrizheti a megadott adatok hitelességét, további igazolásokat kérhet be ennek érdekében.

• Kijelenti, hogy a pályázati űrlapon közölt adatokat saját elhatározásából szolgáltatta.

• Elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.

• A támogatáshoz kapcsolódó bármilyen adatváltozás esetén a pályázó köteles 5 munkanapon belül értesíteni a Luca Pacioli Egyesületet.

• Vállalja, hogy sikeres pályázat esetén legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt havi rendszerességgel beszámol szakmai

tevékenységéről a Luca Pacioli Egyesület számára a pályázati kiírásban meghatározott módon.

• Vállalja, hogy sikeres pályázat esetén hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőoktatási intézménynél létrejött aktív jogviszonyát.

Feltöltendő dokumentumok

Munkajövedelem igazolására szolgáló dokumentum - az alábbak közül az egyik feltöltése szükséges.

• Adóhatóság/NAV által kiállított jövedelemigazolás vagy ügyfélkapun keresztül, elektronikusan hitelesített jövedelemigazolás az utolsó

adóbevallással lezárt évről, illetve a Luca Pacioli Egyesület által készített „Nyilatkozat vállalkozói, őstermelői tevékenységgel összefüggő jövedelemről" című nyilatkozat sablon kitöltött változata.

• A jövedelemigazolást a NAV-tól kell kérni, amit az adóbevallás alapján állítanak ki. A jövedelemigazolást adóbevallás NEM helyettesítheti. Amennyiben a jövedelem nulla forint volt, akkor az arról szóló NAV által kiállított igazolást kell mellékelni.

• Ha a NAV nem ad ki az adott évre vonatkozó jövedelemigazolást (mert nem nyújtott be adóbevallást), akkor az igazolás kiadásának megtagadását magában foglaló határozatot kell mellékelni.

• Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a pályázás benyújtását megelőző három hónapra (október, november, december) vonatkozóan.

• Jövedelmet alátámasztó bankkivonat a pályázás benyújtását megelőző három hónapra (október, november, december) vonatkozóan.

• Amennyiben a háztartásban élő személy regisztrált álláskereső, a Kormányhivatal által kiállított három hónapnál nem régebbi igazolást kell csatolni, amely tartalmazza azt, hogy mióta regisztrált álláskereső az adott személy, valamint magában foglalja az álláskeresési járadék összegét is.

• Amennyiben a háztartásban élő személy háztartásbeli, a kötelező egészségügyi szolgáltatási járulék befizetéséről szóló igazolást kell csatolni,

amennyiben nem fizeti azt, arról nyilatkozni szükséges.

Szociális alapon juttatott jövedelem.

• Családi pótlék folyósításáról bankkivonat vagy készpénzben juttatott összeg esetén az átvételről szóló szelvény, igazolás vagy hatóság által kiállított igazolás a juttatás összegéről.

• Amennyiben a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő személy sem jogosult már családi pótlékra, akkor a juttatás megszüntetéséről szóló hatósági igazolás szükséges.

• Amennyiben a pályázó eltartói egyéb állami juttatásban - nyugdíj, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet) - részesülnek, az arra vonatkozó banki átutalásról szóló bizonylatot vagy készpénzes szelvényt, igazolást szükséges mellékelni.

Minden egyéb forrásból - ingatlan bérbeadásból, pénzügyi instrumentumokkal való kereskedelemből, osztalék kifizetésből - származó jövedelmet banki átutalásról szóló bizonylattal kell igazolni.

Amennyiben a háztartásban élő 16 éves vagy annál idősebb személy nappali munkarendű képzésben aktív hallgatói/tanulói jogviszonnyal rendelkezik, az intézmény által kiállított jogviszonyigazolást/iskolalátogatási igazolást csatolni kell.

Ha a pályázó vagy a pályázóval egy háztartásban élő személy tartós beteg, akkor tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa által kiállított igazolással szükséges alátámasztani. Az igazolásnak az ápolás időtartamát és a betegség BNO kódját is egyértelműen kiemelve kell tartalmaznia. A háziorvos által kiadott igazolás nem fogadható el.

Ha a pályázó szülei külön élnek vagy elváltak, az egy háztartásban élő szülőnek nyilatkoznia szükséges ennek tényéről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a havi gyerektartás összegét abban az esetben is, amennyiben az nulla forint.

Árva vagy félárva pályázó esetén az alábbi igazolások valamelyikét szükséges csatolni.

• Árvaellátásról szóló, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, törzsszámot, valamint az árvaellátás összegét tartalmazó igazolás.

• Az árvaellátás kifizetéséről szóló, 3 hónapnál nem régebbi szelvény vagy bankszámlakivonat vagy banki egyenlegértesítő másolata.

• Amennyiben a pályázó már nem részesül árvaellátásban, akkor az árvaellátás megszűnéséről szóló, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat szkennelt változatát szükséges feltölteni.

Ha a pályázó hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, igazolással szükséges alátámasztania ezt a tényt. Amennyiben a pályázót középfokú tanulmányai során a települési önkormányzat jegyzője a gyámhivatal védelembe vételét rendelte el, vagy a pályázó után rendszeres, a gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermeknevelési támogatást folyósítottak, illetve ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal vagy települési önkormányzat jegyzője által kiállított határozat szkennelt változatát szükséges feltölteni.

A nyelvvizsga megszerzését a nyelvvizsgabizonyítvány feltöltésével kell igazolni.

A tanulmányi versenyeket igazolni szükséges az elért helyezésről, részvételről szóló oklevél másolatával vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt igazolással vagy a Luca Pacioli Egyesület által készített igazolássablon kitöltésével.

A sporttevékenységet igazolni szükséges az elért helyezésről, részvételről szóló oklevél másolatával vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt igazolással vagy a Luca Pacioli Egyesület által készített igazolás sablon kitöltésével. Aktív és eredményes sporttevékenység esetén egyesületi/szakosztályi stb. igazolás szükséges. Aktív és eredményes sporttevékenységnek számít az elmúlt három évben megyei, regionális és/vagy országos versenyen való részvétel.

Helyi önkormányzat vagy egyéb illetékes szerv által kiállított igazolás a pályázóval egy háztartásban élők számáról.

Motivációs levél - amelynek hiányában a pályázat érvénytelen - az alábbi formai követelményekkel.

• A motivációs levelet a Luca Pacioli Egyesületnek címezve, keltezés feltüntetésével szükséges elkészíteni.

• Maximum 1 oldal terjedelem megengedett.

• Georgia betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt.

• Minden oldalról 2,5 cm-es margó.

• Élőfejben a pályázó nevét szükséges feltüntetni.

• Kézi aláírás nem szükséges.

• A motivációs levelet pdf formátumban szükséges feltölteni.

Tanári ajánlólevél - amelynek hiányában a pályázat érvénytelen - az alábbi formai követelményekkel.

• A tanári ajánlólevélnek tartalmaznia kell a pályázó esetleges közösségi tevékenységének részletezését, valamint az indoklást arra vonatkozóan, hogy a tanár miért tartja érdemesnek a pályázót az ösztöndíj elnyerésére.

• A tanári ajánlólevelet pdf formátumban szükséges feltölteni.
Amennyiben a pályázónak kérdése merül fel a pályázattal kapcsolatban, az lpkd@pacioli.hu e-mail-címre megküldheti azokat.

Igazolásminták:

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálja és értékeli.

A Bíráló Bizottságot a Luca Pacioli Egyesület Középiskolai Koordinátora állítja fel a Képzési Elnökhelyettes jóváhagyásával.

A Bíráló Bizottság az alábbiakban meghatározott pontrendszer alapján értékeli a benyújtott pályázatokat.

Szempont Pontszám
Szociális körülmények maximum 35 pont
Tanulmányi eredmények maximum 23 pont
Luca Pacioli Középiskolás Verseny maximum 20 pont
Tanulmányokon túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenység maximum 15 pont
Motivációs levél maximum 5 pont
Tanári ajánlólevél maximum 2 pont
Összesen Maximum 100 pont

A) Szociális körülmények (maximum 35 pont)

Megnevezés Pontszám
A pályázó bejelentett lakcímére bejelentettek száma 2 pont/fő
Nyugdíjas/rokkantnyugdíjas eltartók száma 2 pont/fő
Fogyatékossággal élő családtagok száma 4 pont/fő
A pályázó árva 5 pont
A pályázó félárva 4 pont
A pályázó szülei külön élnek vagy elváltak 4 pont
A pályázó fogyatékossággal élő 5 pont
A pályázó hátrányos helyzetű 4 pont
A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű 6 pont
A pályázó öneltartó 6 pont
A pályázó állandó lakóhelyének típusa
Szülő/eltartó vagy családtag tulajdonában álló ingatlan 0 pont
Bérlemény 5 pont
A pályázónak vagy családtagjának van tartós betegsége 5 pont

Egy főre eső havi jövedelem*:
Alsó határ (Ft) Felső határ (Ft) Pontszám
0 61 350 25
61 351 65 850 24
65 851 70 350 23
70 351 74 850 22
74 851 80 850 21
80 851 86 850 20
86 851 92 850 19
92 851 98 850 18
98 851 104 850 17
104 851 110 850 16
110 851 116 850 15
116 851 122 850 14
122 851 128 850 13
128 851 134 850 12
134 851 140 850 11
140 851 146 850 10
146 851 155 850 9
155 851 161 850 8
161 851 167 850 7
167 851 173 850 6
173 851 179 850 5
179 851 185 850 4
185 851 190 350 3
190 351 194 850 2
194 851 199 350 1
199 351 felett 0

*A jövedelemszámításkor a pályázat benyújtását megelőző három hónap (október, november, december) összes jövedelmének átlagát kell figyelembe venni.

B) Tanulmányi eredmények (maximum 23 pont)

Az elmúlt három lezárt tanév év végén szerzett érdemjegyeinek egyszerű számtani átlaga alapján számítandó a pontszám. Az alábbi tantárgyak veendők figyelembe.

• Matematika.

• Magyar nyelv és irodalom. (Amennyiben a magyar nyelv és irodalom két külön tantárgyból tevődik össze, ezek egyszerű számtani átlagát

szükséges feltüntetni.)

• Történelem.

• Idegen nyelv. (Amennyiben több idegen nyelvet is tanult a pályázó, a fő nyelvből szerzett érdemjegye(ke)t szükséges feltüntetni.)

• Gazdasági szakmai tantárgyak. (Amennyiben több szakmai tantárgyat tanult az elmúlt négy tanévben, a tantárgy megnevezése és az oktatott

évben szerzett érdemjegy feltüntetése szükséges. A pontszámítás során ezen tantárgyak egyszerű számtani átlagszámítással kerülnek

bevonásba egy egységként.)
Amennyiben az elmúlt három év valamelyikében nem tanulta a diák az felsorolt tantárgyak valamelyikét, az érdemjegy megadása nem szükséges.

Felső határ Alsó határ Pontszám
5,00 4,98 23
4,97 4,94 22
4,93 4,89 21
4,88 4,84 20
4,83 4,80 19
4,79 4,75 18
4,74 4,71 17
4,70 4,66 16
4,65 4,62 15
4,61 4,57 14
4,56 4,52 13
4,51 4,48 12
4,47 4,43 11
4,42 4,39 10
4,38 4,34 9
4,33 4,30 8
4,29 4,25 7
4,24 4,20 6
4,19 4,16 5
4,15 4,11 4
4,10 4,07 3
4,06 4,03 2
4,02 4,00 1
4,00 alatt 0

C) Luca Pacioli Középiskolás Verseny (maximum 20 pont)

• A Luca Pacioli Középiskolás Versenyen elért dobogós helyezésért 20 pont kerül jóváírásra.

• A döntőbe jutás dobogós helyezés elérése nélkül 12 ponttal kerül jutalmazásra a pályázat során.

• A versenyen való részvétel döntőbe jutás nélkül 5 pontot ér.

• Amennyiben egy pályázó több évben is részt vett a versenyen, vagy ért el helyezést, akkor ezen eredmények mindegyike a megfelelő ponttal

kerül beszámításra azzal a feltétellel, hogy a Luca Pacioli Középiskolás Verseny miatt szerzett pont nem lehet magasabb 20 pontnál.

D) Tanulmányokon túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenység (maximum 15 pont)

• A Luca Pacioli Középiskolás Versenyen kívüli szakmai tevékenység.

Nyelvvizsga (maximum 8 pont)*

Írásbeli Szóbeli Komplex
Alapfokú 1 pont 1 pont 2 pont
Középfokú 2 pont 2 pont 4 pont
Felsőfokú 3 pont 3 pont 6 pont

*Azonos nyelvből tett több különböző szintű nyelvvizsga esetén a legmagasabb szintű nyelvvizsga számítható az értékelésnél.

Tanulmányi verseny (maximum 10 pont)

Részvétel 3. helyezés 2. helyezés 1. helyezés
Iskolai 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont
Városi 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont
Megyei 4 pont 5 pont 6 pont 7 pont
Regionális 5 pont 6 pont 7 pont 8 pont
Országos 6 pont 7 pont 8 pont 9 pont
Nemzetközi 7 pont 8 pont 9 pont 10 pont


Sporttevékenység (maximum 5 pont)

Megnevezés Pontszám
Aktív és eredményes sporttevékenység 3 pont
Olimpiai kerettagság, valamint világ- vagy Európabajnokságon elért 1-10. helyezés 5 pont


D) Motivációs levél (maximum 5 pont)

E) Tanári ajánlólevél (maximum 2 pont)

Az objektív szempontrendszer alapján a Bíráló Bizottság rangsorolja a pályázókat. Az így kialakított rangsor alapján kiválasztja a legtöbb pontszámot elérő pályázókat. Pontegyezőség esetén a Bíráló Bizottság egyedi megítélés alapján dönt a nyertes pályázók személyét illetően.

Pénzügyi támogatásban legfeljebb 20 fő részesülhet.

Azon hallgató jogosult a támogatás elnyerésére, aki az alábbi feltételeket együttesen teljesíti.

• Hiánytalan és érvényes pályázatot nyújtott be a megfelelő módon és felületen a Luca Pacioli Egyesület számára.

• Felvételt nyert a jelen kiírásban meghatározott felsőoktatási intézmények meghatározott képzésének valamelyikére.

• Vállalja, hogy legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt havi rendszerességgel beszámol szakmai tevékenységéről a Luca Pacioli

Egyesület számára.

A Luca Pacioli Egyesület határozhat úgy, hogy a pénzügyi támogatásban részesülő pályázókon kívül további kiváló pályázókat is segít. Ezen pályázók ösztöndíjban nem részesülnek, viszont egy-egy szakmai mentor nyújt nekik segítséget az egyetemi pályájuk kezdetén.

Beszámolás

A nyertes pályázóknak havi szinten szükséges beszámolniuk a Luca Pacioli Egyesület számára. A beszámolókra 2024. szeptembertől 2025. januárig minden hónap utolsó 10 napja során kerül sor.
A beszámoló formája: online szóbeli beszélgetés.
A beszámoló alatt minden nyertes pályázó a Luca Pacioli Egyesület kijelölt tagjával, egy mentorral körülbelül 30 perces beszélgetést folytat, amely során felvázolja szakmai előrehaladását.
A mentor továbbá legalább a támogatás folyósításának ideje alatt segíti a nyertes pályázót felsőfokú tanulmányinak elkezdésében, valamint szakmai előrehaladásában, személyes támogatást nyújt számára.
Amennyiben a beszámolóra a nyertes pályázón kívül álló okok miatt nem kerül sor a megadott időn belül, a beszámolót mielőbb pótolni szükséges. Egyéb szankciók nem vonatkoznak rá. Azonban ha a beszámoló a pályázó által tanúsított magatartás miatt marad el, a további támogatás nem folyósítható számára.

A támogatás folyósítása

Sikeres pályázat esetén a Luca Pacioli Alapítvány ösztöndíjszerződést köt a pályázóval.

A pályázó legkésőbb tárgyév szeptember 15-ig hallgatói jogviszony igazolással alátámasztja a megjelölt felsőoktatási intézménynél létrejött aktív hallgatói jogviszonyát. Amennyiben ezt elmulasztja, nem folyósítható számára támogatás.

A támogatás folyósításának időszaka alatt minden hónap utolsó napjáig a pályázati kiírásban meghatározott módon beszámol az adott hónapban végzett szakmai tevékenységéről. Amennyiben ez nem történik meg, további támogatás nem folyósítható számára.

A támogatás folyósítása a további esetekben szintén megszűnik.

• A hallgatói jogviszony megszűnésével.

• A pályázó által benyújtott, a támogatás megszüntetésére irányuló kérelem esetén.

• A Luca Pacioli Egyesület szellemiségét sértő, a pályázó által tanúsított magatartás esetén.

A támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza.

A támogatás folyósítása négy részletben történik: október elején a teljes elnyerhető összeg ötödének kétszerese, novemberben, decemberben és januárban pedig az ötöde kerül átutalásra.

A támogatás átutalása minden érintett hónap 10. napjáig történik meg. Az utalást kezdeményező szervezet nevét, valamint az utalás további részleteit a támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázó a számára folyósított ösztöndíj összegét tanulmányai folytatására használhatja fel.

Időbeli ütemezés


Pályázási időszak: 2024. február 1. – 2024. március 4.
Pályázatok elbírálása: 2024. március 5. – 2024. március 11.
Pályázók értesítése: 2024. március 12. – 2024. március 14.
Szerződéskötés a nyertes pályázókkal: 2024. március 15. – 2024. március 21.
Hallgatói jogviszonyigazolás elküldésének határideje: 2024. szeptember 15.
Támogatás folyósítása havonta: 2024. október 1. – 2025. január 10.

Értelmezések


Árva: az a 25 évnél fiatalabb személy, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Félárva: az a 25 évnél fiatalabb személy, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Fogyatékossággal élő pályázó: az a pályázó, aki

• fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul vagy

• munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

Hátrányos helyzetű a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (1) bekezdés alapján:
„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.”

Halmozottan hátrányos helyzetű a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (2) bekezdés alapján:

• az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

• a nevelésbe vett gyermek,

• az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Tartósan beteg: az a személy, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Öneltartó: az a hallgató, aki havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik, havi rendszeres jövedelme eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (168/1997. (X.6) Korm. rendelet 11.§ alapján) 140%-át és havi rendszeres kiadásait saját maga fedezi szülői és/vagy hozzátartozói támogatás nélkül. Nem minősül öneltartónak az, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit.

Eltartó: az a személy, aki saját jövedelemmel rendelkezik és a pályázó háztartásának része. Minden esetben eltartónak számít a pályázó szülője, a pályázó nevelőszülője, nyugdíjas személy, rokkantnyugdíjas személy, háztartásbeli személy.

Álláskereső: az a személy, aki

• a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

• oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

• öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

• az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és

egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

• elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

• az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Háztartásbeli: az a személy, aki nem rendelkezik állandó jövedelemmel és nincs hallgatói/tanulói jogviszonya, valamint nem minősül álláskeresőnek.